Picture1

Việc ổn định cuộc sống của người có hội chứng down tại Hà Lan

Mời quý vị xem video về cuộc sống độc lập của những người có hội chứng down tại Hà Lan

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply