Từng Bước Nhỏ Một – Quyển 2

444

Quyển 2: Chương trình của con bạn

Quyển này giảng cách soạn chương trình đúng cho riêng mỗi trẻ, và cách tiến hành chương trình này. Quyển này gồm 6 chương:

Chương 1: Cách đánh giá con bạn, để biết cháu đã làm được gì và cháu cần học gì ở bước tiếp theo.

Chương 2: Cách đặt  ra các mục tiêu cho con bạn, cách chọn những điều sẽ dạy.

Chương 3: Cách dạy.

Chương 4: Khi nào và tại sao phải thay đổi chương trình của con bạn.

Chương 5: Sự quan trọng của chơi đùa.

Chương 6: Các hành vi tiêu cực, cách tránh chúng.

Mời các bạn click vào link dưới để download sách Từng Bước Nhỏ Một – Quyển 2

Tung buoc nho – Quyen 2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply