Tôi chọn làm Tỳ Khưu

Dhammesaka lược dịch từ “Verses of Arahant Ratthapala”,
Trung Bộ Kinh, Kinh 82 – Kinh Ratthapala

Cau 01

Cau 02 Cau 03 Cau 04

Cau 05 Cau 06 Cau 07 Cau 08 Cau 09 Cau 10 Cau 11

Cau 12

Cau 13

Tôi chọn làm Tỳ Khưu

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply