The Voice – Vòng đối mặt – Rất đáng để xem

Melanie Martinez vs. Caitlin Michelle đội của Adam với bài “Lights” được phối âm theo phong cách mới rất hay và cảm động.

Mời quý vị thưởng thức

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply