Sống Với Hội Chứng Down

Tham khảo: 

1. Clark, G. (2000) How do I feel about having Down syndrome? Available

http://www.hartingdale.com.au/~dsansw/gabriell.htm [Accessed: 2000, September 17].
2. Clark, G. (2000, December 13) RE: Living with Down syndrome. E-mail to Sue Buckley.
3. Cromer, R. (1997) What is Down syndrome for me? The 6th World Congress on Down Syndrome. Madrid, Spain. (Transcript in DownsEd N ews, 1998, 1.5/1.6)

4. Kingsley, J. (1999) Perspectives in Education. In Hassold, T. J. and Patterson, D. (Eds.). Down Syndrome: A Promising Future, Together. N ew York, N Y, USA:  Wiley Liss. (p. 280).
5. Levitz, M. (1993) Community participation: Perspective. Fifth International Down Syndrome Conference, Orlando, USA. Transcript available: http://www.down-syndrome.info/library/periodicals/pdst-news/03/7/001/ [Accessed: 2000, September 17].
6. McFarland, D. (1993) Behavior: Perspective. Fifth International Down Syndrome Conference, Orlando, USA. Transcript available: http://www.down- syndrome.info/library/periodicals/pdst-news/03/7/001/ [Accessed: 2000, September 17].
7. Paez, M. (1993) Clinical care: Perspective. Fifth International Down Syndrome Conference, Orlando, USA. Transcript available: http://www.down- syndrome.info/library/periodicals/pdst-news/03/7/001/ [Accessed: 2000, September 17].
8. Taylor, J. (1993) Role of the family: Perspective. Fifth International Down Syndrome Conference, Orlando, USA. Transcript available: http://www.down- syndrome.info/library/periodicals/pdst-news/03/7/001/ [Accessed: 2000, September 17].

Trias, A. (1993) Education: Perspective. Fifth International Down  Syndrome Conference, Orlando, USA.
Transcript available: http://www.down-syndrome.info/library/periodicals/pdst-news/03/7/001/ [Accessed: 2000, September 17].

Đề nghị đọc thêm: 

1. Selikowitz, M. (1997). Down Syndrome: The Facts. (2nd ed.). Oxford, UK; N ew York, N Y, USA: Oxford University Press.

2. Hassold, T. J. and Patterson, D. (Eds.) (1999). Down Syndrome: A Promising Future, Together. N ew York, N Y, USA: Wiley Liss.
3. Kingsley, J. and Levitz, M. (1994) Count us in – Growing up with Down syndrome. San Diego, CA, USA: Harcourt Brace.
4. Van Dyke, D. C., Mattheis, P. J., Schoon Eberly, S., and Williams, J.(1995). Medical and Surgical Care for Children with Down Syndrome: A Guide for Parents.  Bethesda, MD, USA: Woodbine House.
5. Pueschel, S. M. and Sustrova M. (Eds.) (1997). Adolescents with Down Syndrome: Toward a More Fulfilling Life. Baltimore, MA, USA: Paul H. Brookes Pub.
6. Rondal, J. A., Perera, J., and N adel, L. (Eds.) (1999). Down’s Syndrome: A Review of Current Knowledge. London, England: Whurr.
7. N adel, L. E. and Rosenthal, D. E. (Eds.) (1995). Down syndrome: Living and learning in the Community. Proceedings of the Fifth International Down Syndrome  Conference. N ew York, N Y, USA: Wiley Liss. Stratford, B. and Gunn, P. (Eds.) (1996). New Approaches to Down Syndrome. London, UK; N ew York,  USA: Cassell.

Tất cả những sách nói trên có thể đặt mua trên internet tại website của tổ chức về hội chứng Down tại Anh: http://www.downsed.com

Thêm chi tiết và chỉ dẫn.
Các hội về hội chứng Down.
Nhiều tổ chức có ở các nước để hỗ trợ người có hội chứng Down và gia đình. Đa số có web sites (xin đọc dưới đây) với chi tiết về sinh hoạt của họ và dịch vụ.

Internet.
Rất nhiều thông tin hay và không hay có trên internet. Bài không thể liệt kê hết tất cả các trang web. Tuy nhiên vài trang đầy đủ nhất (bằng Anh văn) được ghi dưới  đây. Phần lớn có nối sang những nơi khác có nội dung đáng chú ý.
Down Syndrome Health Issues http://www.ds-health.com/ (this site also maintains a comprehensive list of links to web sites and discussion lists relevant to  issues connected with Down syndrome)
The Down Syndrome Information Network http://www.down-syndrome.info/
Down’s Heart Group http://www.downs-heart.down-syndrome.net/
Down Syndrome Research Foundation http://www.dsrf.org/
Down Syndrome Quarterly http://www.denison.edu/dsq/
Canadian Down Syndrome Society http://www.cdss.ca/
National Down Syndrome Society (USA) http://www.ndss.org/
Down Syndrome Association of New South Wales (Australia) http://www.dsansw.org.au

HẾT

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply