Phục hồi chức năng trẻ chậm phát triển trí tuệ

images (3)

Phục hồi chức năng dựa vào cộng dồng (PHCNDVCÐ) dã duợc triển khai ở Việt Nam từ năm 1987. Bộ Y tế dã rất quan tâm chỉ dạo và huớng dẫn thực hiện công tác PHCNDVCÐ ở các dịa phương. Ðược sự phối hợp của Bộ Lao dộng, Thuơng binh & Xã hội, Bộ Giáo dục & Ðào tạo và các Bộ, Ngành liên quan khác, cũng như sự chỉ dạo, dầu tư của chính quyền các cấp, sự giúp dỡ có hiệu của các tổ chức quốc tế, công tác PHCNDVCÐ ở nuớc ta trong thời gian qua dã giành đuợc một số kết quả buớc dầu rất dáng khích lệ. Nhiều cấp lãnh dạo Bộ, Ngành, địa phương dã thấy rõ tầm quan trọng của PHCNDVCÐ dối với việc trợ giúp nguời khuyết tật nhằm giảm tỷ lệ tàn tật, giúp họ tái hòa nhập cộng dồng, nâng cao chất luợng cuộc sống. Về tổ chức, dến nay dã hình thành mạng luới các bệnh viện Ðiều duỡng – PHCN, các trung tâm PHCN, các khoa Vật lý trị liệu – PHCN với nhiều thày thuốc duợc dào tạo chuyên khoa sâu về PHCN, tham gia triển khai thực hiện kỹ thuật PHCN ở các địa  phương.

Nhằm dẩy mạnh chuong trình PHCNDVCÐ ở Việt Nam, yêu cầu về tài liệu huớng dẫn PHCNDVCÐ dể sử dụng trong toàn quốc là rất cấp thiết và hữu ích. Với sự giúp dỡ kỹ thuật của chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sự tài trợ, chia sẻ kinh nghiệm có hiệu quả của Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV), từ năm 2006, Bộ Y tế dã bắt dầu tiến hành tổ chức biên soạn bộ tài liệu dể sử dụng thống nhất trong chương trình PHCNDVCÐ trên toàn quốc. Sau nhiều lần Hội thảo, xin ý kiến dóng góp của các chuyên gia Y học trong nuớc và nuớc ngoài, dến nay, Bộ tài liệu về PHCNDVCÐ dã hoàn thành và dã duợc Bộ Y tế phê duyệt. Bộ tài liệu này bao gồm:

1. Tài liệu “Huớng dẫn quản lý và thực hiện PHCNDVCД dành cho cán bộ quản lý và lập kế hoạch hoạt dộng PHCNVCÐ.

2. Tài liệu “Ðào tạo nhân lực PHCNDVCД dành cho các tập huấn viên về PHCNDVCÐ.

3. Tài liệu “Huớng dẫn cán bộ PHCN cộng dồng và Cộng tác viên về PHCNDVCД.

4. Tài liệu “Huớng dẫn nguời khuyết tật và gia dình về PHCNDVCД.

5. 20 cuốn tài liệu huớng dẫn thực hành về PHCN theo các dạng tật thuờng gặp.

Nội dung của bộ tài liệu duợc xây dựng dựa trên những tài liệu sẵn có về phục hồi chức năng và PHNCDVCÐ của WHO và duợc diều chỉnh cho phù hợp với thực tế tại Việt Nam.

Cuốn “Phục hồi chức năng trẻ chậm phát triển trí tuệ” này là một trong 20 cuốn huớng dẫn thực hành về phục hồi chức năng các dạng tật thuờng gặp nói trên.

Ðối tuợng sử dụng của tài liệu này là cán bộ PHCN cộng dồng, cộng tác viên PHCNDVCÐ, gia dình nguời khuyết tật. Nội dung cuốn sách bao gồm những kiến thức cơ bản nhất về khái niệm, triệu chứng, cách phát hiện, các biện pháp chăm sóc và PHCN cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. Ngoài ra, tài liệu cung cấp một số thông tin cơ bản về những nơi có thể cung cấp dịch vụ cần thiết mà gia dình trẻ có thể tham khảo.

Tài liệu huớng dẫn này đã được soạn thảo công phu của một nhóm các tác giả là chuyên gia PHCN và PHCNDVCÐ của Bộ Y tế, các bệnh viện trực thuộc trung ương, các truờng Ðại học Y và Y tế công cộng, trong dó PGS.TS. Vu Thị Bích Hạnh là tác giả chính biên tập nội dung.

Trong quá trình soạn thảo bộ tài liệu, Cục quản lý khám chữa bệnh dã nhận duợc sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của Uỷ ban Y tế Hà Lan Việt Nam (MCNV), trong khuôn khổ chuong trình hợp tác với Bộ Y tế về tăng cường năng lực PHCNDVCÐ giai doạn 2004-2007. Một lần nữa, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự giúp dỡ quý báu này của MCNV. Ban biên soạn trân trọng cảm ơn những góp ý rất giá trị của các chuyên gia PHCN trong nuớc và các chuyên gia nuớc ngoài về nội dung, hình thức cuốn tài liệu.

Trong lần dầu tiên xuất bản, mặc dù nhóm biên soạn dã hết sức cố gắng nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong bạn dọc gửi những nhận xét, phản hồi cho chúng tôi về bộ tài liệu này, dể lần tái bản sau, tài liệu duợc hoàn chỉnh hơn.

Mọi thông tin xin gửi về: Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Ðình, Hà Nội.

Trân trọng cảm on.

TM. BAN BIÊN SOẠN – TRUỞNG BAN

TS. Nguyễn Thị Xuyên – Thứ truởng Bộ Y tế

 

Traimoxanh trân trọng kính mời các bạn down load sách ở link dưới

Phuc hoi chuc nang tre cham PTTT

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply