Hãy Sống Trong Thế Giới Biết Ơn

Trích những lời khai thị vàng ngọc của Tịnh Không Pháp Sư.

Aung Kyaw Htet (46)

Aung Kyaw Htet (45)

 

Aung Kyaw Htet (1)

Aung Kyaw Htet (8)

 

Aung Kyaw Htet (15)

Aung Kyaw Htet (58)

Aung Kyaw Htet (26)

 

Hãy Sống Trong Thế Giới Biết Ơn

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply