Giữ giới cao hơn thiền định

Ngày xưa, ở nước Kế Tân, có con rồng làm mưa, làm gió, phá hại mùa màng. Nhưng đức vua và dân chúng ở đây không làm gì nó được vì nó có thần thông biến hóa. Vì lòng từ bi, 500 đại đức tỳ kheo đến dùng thiền định để đuổi nó nhưng nó không đi.

Thien

Có một vị tỳ kheo đến nói với con rồng rằng, “Nhà ngươi hãy đi chỗ khác. Đừng ở đây phá hoại mùa màng làm khổ dân chúng, sẽ mắc tội phải đọa địa ngục chịu khổ lâu dài.” Con rồng nghe nói vậy liền bỏ đi. Dân chúng rất mừng rỡ và phát tâm kính tín Tam Bảo.

Các thầy tỳ kheo thiền định mới hỏi thầy tỳ kheo đuổi được rồng rằng, “thầy dùng pháp gì mà đuổi được rồng?”

Thầy tỳ kheo trả lời, “Tôi chỉ trì giới nghiêm túc. Giữ gìn cẩn mật từ giới trọng đến giới khinh một cách chu đáo thôi, không có gì khác lạ.”

Vậy nên biết, công năng trì giới không thể nghĩ bàn. Trong kinh, Phật dạy: Trì một giới có năm vị thần hộ giới ủng hộ. Nếu thầy tỳ kheo giữ 250 giới chu đáo thì có rất nhiều vị thần hộ giới ủng hộ. Ngược lại, nếu không giữ giới sẽ bị các vị thần ấy quở trách, gặp nhiều sự không may. Vậy chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiện nam, tín nữ phải nên giữ giới nghiêm túc, mới được nhiều lợi ích.

Đời nhà Đường, có Ngài Tuyên Luật Sư giữ giới luật nghiêm túc và hoằng truyền giới luật rộng sâu. Được Tôn Giả Tân Đầu Lô Phả La Đọa thị hiện đến khen ngợi rằng, “Ngài là người xiển dương luật học đệ nhất.”

Một hôm, Ngài Tuyên Luật Sư có nhân duyên leo núi. Bất cẩn Ngài rơi xuống hố, lúc ấy Ngài mê man bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, thấy mình nằm dưới bóng cây râm mát. Có rất nhiều chư thần đứng xung quanh Ngài. Tuyên Luật Sư hỏi, “Quý Ngài là ai? Và tại sao tôi lại nằm chỗ này?”

Chư thần trả lời, “Khi Hòa thượng gặp nạn, chúng con liền cứu Ngài. Thường ngày, chúng con vẫn thường hầu bên Ngài, nhưng không hiện hình nên Ngài không thấy. Hôm nay, Hòa thượng gặp nạn chúng con hiện thân cứu Ngài.”

Thế mới biết, trì giới được công đức bất khả tư nghì, thậm thâm, vi diệu.

Trích Góp Nhặt Lá Bồ Đề
TU VIỆN KIM SƠN ẤN HÀNH
Thích Tịnh Nghiêm

Giữ giới cao hơn thiền định

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply