Fashion show (1)

Bộ ảnh trình diễn thời trang mang tên Hãy Đẹp Như Bạn

Đây là bộ ảnh trình diễn thời trang mang tên Hãy Đẹp Như Bạn (Be Beautiful Be Yourself Fashion Show) được tổ chức tại khách sạn Sheraton ở thành phố Denver (Mỹ) vào ngày 28/9/2013 và sẽ tiếp tục tổ chức trong năm nay vào ngày 25/10/2014.

Fashion show (1)

Fashion show (1)b Fashion show (1)c

Fashion show (1)d

Fashion show (1)e

Fashion show (1)f

Fashion show (1)g

Fashion show (1)h

Fashion show (1)i

Fashion show (1)k

Fashion show (1)l

Fashion show (1)m

Fashion show (1)o

Fashion show (1)p

Fashion show (1)q

Fashion show (1)r

nguồn: http://bebeautifulbeyourself.org

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

One comment

Leave a Reply