Bài tập Yoga cho trẻ có Hội chứng Down

Video dưới đây giới thiệu một chương của đĩa DVD Yoga cho trẻ em có Hội chứng Down. DVD đầy đủ cung cấp 60 phút chương trình học Yoga . Giảng dạy và sản xuất bởi Lucia Cordeiro Drever. DVD với tất cả các lớp học Yoga 4 có thể được mua tại www.happymeyoga.com

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply