Bài kinh rải tâm từ (tiếng Pali) dịch Việt

Traimoxanh kính mời quý vị nghe bản “Kinh rải tâm từ” bằng tiếng Pali

 

102

The Chant of Metta

Bài kệ Rải Tâm Từ

Aham avero homi

abyãpajjho homi

anĩgho homi

sukhĩ-attãnam pariharãmi

Nguyện cho tôi thoát được mọi oan trái

tâm không phiên não

thân không đau đớn

thân tâm được an lạc

 Mama mãtãpitu

ãcariya ca nãtimittã ca

sabrahmã-carino ca

Nguyện cầu cho cha mẹ,

thầy tổ, bà con, bạn bè

và đạo hữu

Averã hontu

abyãpajjhã hontu

anĩgha hontu

sukhĩ-attãnam pariharantu.

Thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiền não

thân không đau đớn

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Imasmim ãrãme sabbe yogino

averã hontu

abyãpajjhã hontu

Nguyện cầu cho tất cả thiền sinh nơi đây

thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiền não

anĩgha hontu

sukkhĩ-attãnam pariharantu.

thân không đau đớn

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Imasmim ãrãne sabbe bhikkhu

sãmanera ca

upãsaka-upasikãyo ca

Nguyện cầu cho tất cả chư tăng

sa di nam

và nữ cư sĩ ở nơi đây

averã hontu

abyãpajjhã hontu

anĩgha hontu

sukkhĩ-attãnam pariharantu

thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiên não

thân không đau đớn

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Amhãkam catupaccaya-dãyakã

averã hontu

abyãpajjha hontu

Nguyện cầu cho tất cả thí chủ cúng dường tứ vật dụng

thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiền não

anĩgha hontu

sukkhĩ-attãnam pariharantu

thân không đau đớn

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Amhãkam ãrakkha devatã

imasmim vihãre

imasmim ãvãse

imasmim ãrãme

ãrakkha devatã

Nguyện cầu cho tất cả chư thiên

hộ trì ở tu viện này

hộ trì ở nơi trú ngự này

hộ trì ở khu vực này

các chư thiên hộ trì

averã hontu

abyãpajjhã hontu

anĩgha hontu

sukkhĩ-attãnam pariharantu

thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiên não

thân không đau đớn

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Sabbe sattã

sabbe pãnã

sabbe  bhũta

sabbe puggalã

Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh

các loài có hô hấp

các loài động vật

các loài sinh vật

sabbe attabhãva-pariyãpannã

sabba itthiyo

sabbe purisã

sabbe ariyã

nguyện cầu cho tất cả các loài có thân và tâm

tất cả nữ giới

tất cả nam giới

tất cả bậc thánh

sabbe anariyã

sabbe devã

sabbe manussã

sabbe vinipãtikã.

nguyện cầu cho người phàm

cho chư  thiên

cho loài người và chúng sanh

trong bốn cõi khổ

 averã hontu

abyãpajjhã hontu

anĩgha hontu

sukkhĩ-attãnam pariharantu

thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiên não

thân không đau đớn

giữ gìn thân tâm được an lạc.

Dukkhã muccantu

Yatha-laddha-sampattito mavigacchantu

Kamassakã

Hết khổ đau

Không bị tước đoạt hạnh phúc đã có

Mỗi chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra

Puratthimãya disãya

pacchimãya disãya

uttarãya disãya

dakkhinãya disãya

puratthimãya anudisãya

pacchimãya anudisãya

Nơi hướng đông

nơi hướng tây

nơi hướng bắc

nơi hướng nam

nơi hướng đông nam

nơi hướng tây bắc

 uttarãya anudisãya

dakkhinãya anudisãya

hetthimãya disãya

uparimãya disãya.

nơi hướng đông bắc

nơi hướng tây nam

nơi hướng dưới

nơi hướng trên

 Sabbe sattã

sabbe pãnã

sabbe  bhũta

sabbe puggalã

Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh

các loài có hô hấp

các loài động vật

các loài sinh vật

 sabbe attabhãva-pariyãpannã

sabba itthiyo

sabbe purisã

sabbe ariyã

nguyện cầu cho tất cả các loài có thân và tâm

tất cả nữ giới

tất cả nam giới

tất cả bậc thánh

 sabbe anariyã

sabbe devã

sabbe manussã

sabbe vinipãtikã.

nguyện cầu cho người phàm

chư  thiên

loài người và chúng sanh

trong bốn cõi khổ

averã hontu

abyãpajjhã hontu

anĩgha hontu

sukkhĩ-attãnam pariharantu

thoát khỏi mọi oan trái

tâm không phiên não

thân không đau đớn

giữ gìn thân tâm được an lạc.

 Dukkhã muccantu

Yatha-laddha-sampattito mavigacchantu

Kamassakã

 Hết khổ đau

Không bị tước đoạt hạnh phúc đã có

Mỗi chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra

Uddham yãva bhavaggã ca

adho yãva avĩccito

samantã cakkavãlesu

Xa đến cõi cao nhất

xuống đến cõi thấp nhất

trong toàn thể vũ trụ

ye sattã pathavĩ-carã

abyãpajjha niverã ca

niddukkhã ca nupaddavã

tất cả chúng sanh đi trên đất

được thoát khỏi phiền não và thù hận

tránh được đau đớn và hiểm nguy

Uddham yãva bhavaggã ca

adho yãva avĩccito

samantã cakkavãlesu

Xa đến cõi cao nhất

xuống đến cõi thấp nhất

trong toàn thể vũ trụ

ye sattã udakecarã

abyãpajjha niverã ca

niddukkhã ca nupaddavã

tất cả chúng sanh sống trong nước

được thoát khỏi phiền não và thù hận

tránh được đau đớn và hiểm nguy

Uddham yãva bhavaggã ca

adho yãva avĩccito

samantã cakkavãlesu

ye sattã akãsecarã

Xa đến cõi cao nhất

xuống đến cõi thấp nhất

trong toàn thể vũ trụ

tất cả chúng sanh ở trong không gian

abyãpajjha niverã ca

niddukkhã ca nupaddavã

được thoát khỏi phiền não và thù hận

tránh được đau đớn và hiểm nguy

Imãya dhammã nudhammapatipattiyã

Budham pũjemi

Bằng sự thực hành đúng chánh pháp

con xin cúng dường Đức Phật

Imãya dhammã nudhammapatipattiyã

Dhamam pũjemi

Bằng sự thực hành đúng chánh pháp

con xin cúng dường Pháp Bảo

Imãya dhammã nudhammapatipattiyã

Sangham pũjemi

Bằng sự thực hành đúng chánh pháp

con xin cúng dường Tăng Bảo

Imãya dhammã nudhammapatipattiyã

mãtãpitaro pũjemi

Bằng sự thực hành đúng chánh pháp

con xin cúng dường cha mẹ

Imãya dhammã nudhammapatipattiyã

ãcariye pũjemi

Bằng sự thực hành đúng chánh pháp

con xin cúng dường thầy tổ

Addhã imãya

patipadãya

jarãmaranamhã

parimusisãmi

Với việc hành thiền này

nguyện cho tôi thoát khỏi

sự khổ của già

và chết

Idam me pũnnam

ãsavakkhayãvaham hotu

Nguyện cho những phước lành của tôi

dẫn đến sự tận diệt những lậu hoặc

Idam me pũnnammagga-phala

nãnassa paccayo hotu

Nguyện cho giới đức (trong sạch) của tôi

sẽ là duyên lành dẫn đến Đạo và quả

Idam no pũnna-bhãgam

sabbasattãnam dema

Chúng tôi xin hồi hướng phước báu này

đến tất cả chúng sanh

Sabbe sattã sukhitã hontu

Nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui

Sadhu!Sadhu!Sadhu

Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Nguồn:  Bản dịch Việt ngữ của thiền viện Phước Sơn

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply