Sách ”Sống với Hội Chứng Đao”

 SongvoihoichucnDown_SueBuckley

‘Tôi nghĩ thông điệp quan trọng nhất cho cha mẹ hiểu là người có hội chứng Down muốn được
độc lập, chúng tôi muốn sống đời càng bình thường càng tốt. Tôi biết và đa số các bạn của tôi
biết rằng chúng tôi cần có hỗ trợ chút ít, nhưng chúng tôi cũng ý thức là đôi khi có người trong
gia đình không hiểu rằng tuy có khuyết tật về trí tuệ chúng tôi không phải là em bé. Ai cũng có
lầm lỗi khi lớn khôn. Cuộc sống là vậy. Ta học từ lầm lỗi của mình và tiến lên.’ (Gabriella Clark, Úc châu).

 

 

 

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Print Friendly, PDF & Email

3 comments

Leave a Reply